S


Michel Sabater (1946)Twee problemen van deze Franse damproblemist (én trouwe abonnee van De problemist) in mooie gescheiden aanvangsstanden, die met name partijspelers zullen aanspreken. Ook de afwikkeling van beide problemen zou zo uit een werkelijke dampartij tevoorschijn kunnen zijn gekomen, inclusief een aantal forcings!
Two problems of this French draughts composer (and devoted subscriber of De Problemist) in good separated initial positions, that draughts players will appreciate. Also the solutions could have directly been achieved in a real draughts game, including a number of forcings!

1: La Marseillaise juli 1981, uitmondend in een klassiek eindspel van Cornelis Blankenaar.
This one ends up in a classic end game of Cornelis Blankenaar. La Marseillaise july 1981.

2: Dam Eldorado mei 1986, waarin zwart halverwege de lead neemt, maar toch het onderspit delft!
Half-way, black takes the lead, but white wins! Dam Eldorado May 1986.

Christian van der Schaaf (1960)


"Wat betreft mijn eigen prestaties op het probleemgebied, die zijn van dien aard dat ik mezelf niet wil vergelijken met echte problemisten, daarvoor is mijn fantasie te beperkt en te zeer bepaald door mijn verleden als partijspeler."
May-be somewhat too modest: considers himself not as a real draughts composer as his fantasy is too small being for a long time a draughts player.


1: "Ik noemde het eindspelletje Blonde van achteren, omdat ik de originele Blonde ken met de witte dam op 15 en zwarte schijven op 14 en 32 wit aan zet: 1.15-42 14-19 2.42-15 19-23 3.15 - 20! Naast de gegeven scherpe hoofdvariant zijn er nog een aantal nevenvarianten." Elseviers Weekblad 20 februari 1982.
The author calls the end game 'Blonde from the back', as he knew the original Blonde with the white king on 15 and the black men on 14 and 32 with white to move; 1.15-42 14-19 2.42-15 19-23 3.15-20! Only the main variant is given here: there are a number of side variants to play. Elseviers Weekblad February 20, 1982.

2: "De slagbeweging van dit probleem is een artikel waard en wil ik nog wel eens maken. Het is volgens mij de Hollandse slag (zie ook de combinatieve winst van Golubjeva in de laatste WK match). Elseviers Weekblad 24 januari 1981.
The stroke movement of this composition is, according to the author, worthwhile to write a publication about it. Probably, it is the 'so-called' Holland stroke (compare the combinative win of Golubjeva in the latest WC match). Elseviers Weekblad January, 1981.

Cor Schaap (1906-1967)


Toch verrassend hoe dit mooie standje met de twee hekken uitrolt, want de zwarte schijf 39 moet toch eerst even dam worden. NBD-circulaire (zoals De Problemist tot 1948 heette) 10 mei 1942.

Surprising, how this fine initial position enrolls into two fence-positions, as the black man on 39 first has to become a king. NBD-circulaire (former name of De Problemist) May 10, 1942.

Jan Scheijen (1918-1985)


Toch verrassend hoe dit mooie standje met de twee hekken uitrolt, want de zwarte schijf 39 moet toch eerst even dam worden. NBD-circulaire (zoals De Problemist tot 1948 heette) 10 mei 1942.

Surprising, how this fine initial position enrolls into two fence-positions, as the black man on 39 first has to become a king. NBD-circulaire (former name of De Problemist) May 10, 1942.

'Linda Schnieders'


Tot nu toe de enige dame in de Showroom. Met een compositie die tijdens haar partij tegen Agita Marterere 'als vanzelf' ontstond. Linda had duidelijk de lead, maar zonder Agita zou dit partij- probleem niet ontstaan zijn (en kunnen we als co-auteur bestempelen). Hebben zij zich nu plotsklaps gekatapulteerd naar het walhalla van de damesproblematiek? Ja, maar wellicht toch nog eenmalig. De Problemist oktober 2014.

The only lady in the Showroom, with a composition that occurred during a game against Agita Martere. Linda had the lead, but without Agita this problem never would have been created (so, we should her appoint as co-author). Are they a new female generation of draughts composers? Yes, but probably once. De Problemist October 2014.

Alleen: we zijn gefopt, 't was een van te voren gecomponeerde en afgesproken partij: klik hier! Naam van de componist: Ron Heusdens, partner van Agita, onder pseudoniem 'Linda Schnieders'!
Although: we have been fooled, it appeared to be a composed draught game: click here! Name of the composer: Ron Heusdens, partner of Agita, under pseudonym 'Linda Schnieders'!

Harm Schurer (1928-2018)


Een tamelijk voorspelbare en saaie combinatie. Waarom dan toch in de Showroom? Omdat je als witspeler wel moet doorzien of het wint! Wit haalt wel dam, maar verliest die weer. Er volgt een lastig eindspel waar zowel wit als zwart dammen weten te behalen! Wit wint uiteindelijk door de zwarte dam af te vangen. Al met al is het logisch dat Schurer juist dit probleem demonstreerde zo gauw hij de kans kreeg: het is van begin tot eind in balans en lijkt zo uit de partij weggelopen! Nieuwsblad van het Noorden 13 maart 1981.

A somewhat predictable and dull combination. Why this one in the Showroom? Because, you have to realise that you as white may win! White gets a king, but looses that. Subsequently, there follows a difficult end game: both white and black are able to get a king! Finally, white wins by catching the black king. That's why Schurer showed this composition on every opportunity: from beginning to end in balance and a beautiful example that could have been derived from a draughts game! Nieuwsblad van het Noorden March 13, 1981.

Hub Simons (1962)1: Alles staat in deze keurige stand in het teken van de capriolen die de witte schijf 28 uithaalt: leuk! Deze problemist stopte vrij snel na publicatie van dit probleem: wie kijkt er niet uit naar zijn terugkeer*? De Problemist oktober 2001.
* Is teruggekeerd, in 2015, als redacteur van de rubriek Problematiek in het dammagazine Hoofdlijn!
This game-like position offers as highlight the caprioles that the white man on 28 makes: enjoyable! This composer, regrettably, stopped rather soon after publication of this problem: when coming back*? De Problemist October 2001.
* Has been returned, in 2015, as editor of the column 'Problemism' in the draughts magazine 'Hoofdlijn'!

2: Wit offert acht van zijn schijven via enkele meerslagcombinaties en pakt via tussenlopen in één slag acht zwarte schijven terug, eindigend in enkelvoudige oppositie. Dam Eldorado 1981.
White sacrifices eight of his pieces through a couple of majority take combinations and wins by entrance into the breeches eight black pieces in one stroke, ending in single opposition. Dam Eldorado 1981.

3: Een forcing gevolgd door een dubbele tweegever helpen wit aan een dam, die daarna een stap opzij doet en zich na een slag opoffert. Wit wint tenslotte het eindspel na het halen van een nieuwe dam. Concours FMJD 1988, categorie B.
A forcing followed by a twofold double sacrifice gives white a king, that moves and sacrfices itself after a stroke. Eventually white wins the end game with a new king. Concours FMJD 1988, category B.

Jacob Sluiter (1905-1991)


Van deze sterke partijspeler zijn een kleine dertig problemen in de Turbo Dambase terug te vinden, maar hij heeft er meer gemaakt. Bron: Hein Wilsens, De Problemist december 2014, p. 167-169.
There are thirty problems of this strong draughts player found in the Turbo Dambase, but he made much more compositions. Source: Hein Wilsens, De Problemist December 2014, p. 167-169.


1: Met verwisselde kleuren uitgevoerd in de partij tegen eindspelman J.J. van Kesteren: een briljante forcing! Zie voor meer informatie over de context van dit gebeuren: De Problemist augustus 2012). NBD-circulaire (voorloper van De Problemist) september 1945.
With exchanged colours played against end-game specialist J.J. van Kesteren: a brlliant forcing! More information about this can be found in De Problemist August 2012. KvD circular September 1945. NBD-circulaire (former name of De Problemist) September 1945.

2: De zwarte formatie wordt netjes in de juiste positie geplaatst voor de finale zevenslag. De Problemist november 1947.
The black formation is rearranged into the right position for the final seven-stroke. De Prlemist November 1947.

3: Prachtig hoe het zwarte blok door wit wordt ontmanteld. De Problemist januari 1948.
Beautiful how the black block is destroyed by white. De Problemist January 1948.

Tjipke Smedinga (1955)1: "Toeval, toeval en nog eens ... Na diverse mislukte pogingen een compositie tot een scherp gewonnen slot te krijgen, er bleven twee witte en zwarte schijven ver van elkaar over, kwam er een 3x3 eindspel te voorschijn waarin een zwarte schijf helemaal vanaf veld 30 naar een plek wordt gedreven waar wit hem alleen slechts bij hoge uitzondering wil hebben: de damrij! Leeuwarder Courant 4 november 1995." Klik hier hoe deze compositie tot stand is gekomen.
By accident, and again ... by accident. After many disasters to complete a draughts composition with a sharp ending, two white and black men remained, far from each others. As a surprise, this was the start of a 3x3 end game by which white has to drive a black man from position 30 towards a position close to black's king's row! Leeuwarder Courant November 4, 1995. For the 'Making-of' (in Dutch) of this composition: click here.

2: "Een bewerking op een werkelijk schitterend 3x3 eindspel van Henk van Alphen uit 1953. Partijspelers Auke Scholma en Tjalling Goedemoed gaven in hun damrubrieken veel !!!!!! bij de oplossing: zonder meerslagen kan dat dus toch. Leeuwarder Courant /Nieuwsblad van het Noorden en Friesch Dagblad, 6 en 5 februari 2010, respectievelijk."
A composition based on a really brilliant 3x3 end game of Henk van Alphen from 1953. Draughts players Auke Scholma and Tjalling Goedemoed judged this in their draughts columns with many !!!!!! An example that a composition without strokes can be beautiful. Leeuwarder Courant /Nieuwsblad van het Noorden and Friesch Dagblad, February 6 and 5, 2010, respectively.

3: Eerst rustig een paar zwarte schijven op hun plaats zetten, dan de zwarte dam een reis laten maken en dat alles met de nodige plakkers. Gemaakt 27 december 2015, KvD website 30 oktober 2016. "Nu echter niet meer een eerste publicatie: op 17 oktober 2016 gebruikte Stasys Zilevicius deze compositie, samen met nog 99 anderen, als oplosopgave in de eerste ronde van een internationale oploswedstrijd op de site van de Litouwse dammers www.lskms.puslapiai.lt, nadat hij me per e-mail al over deze compositie had laten weten: 'this one is nice and good work!"
A quiet start in order to place a couple of black pieces on the right squares, followed by a king's trip including a number of stickers. Made December 27, 2015, KvD website October 30, 2016. "Not anymore a first publication: on October 17, 2016 Stasys Zilevicius, together with 99 others, used this composition in the first round of an international solution contest on the site of Lithuanian draughts players www.lskms.puslapiai.lt, after he did let me know by e-mail: 'this one is nice and good work!"

Herman Spanjer (1956)


Drietal uit de rubriek "Problemisten die kunnen dammen" van Hein Wilsens in De Problemist april 2017.
Trio from the column 'Problemists that can play draughts' of Hein Wilsens in De Problemist April 2017.


1: Spanjer is zelf niet erg te spreken over dit probleem, maar dat lijkt een vorm van zelfkastijding die waarachtig niet op zijn plaats is: het is ondanks de minschijf een mooi probleem, vooral dankzij de fraaie plakker van de witte dam. En dan te bedenken dat dit probleem bedacht werd door een zestienjarig kereltje. Elseviers Weekblad 22 juli 1972.
Spanjer doesn't like this problem, but that is some wrong kind of self-punishment: although black has one piece more, it is a beautiful problem, in particular due to the wonderful sticking of the white king. Last but not least: this creation was made by a sixteen-year old sonny. Elseviers Weekblad July 22, 1972.

2: Een fijnzinnig ding dat in elke bloemlezing thuishoort. Nol Polman is waarschijnlijk de geestelijk vader van het motiefje. NRC Handelsblad 1 maart 1975.
A considerate one that belongs in every anthology. Probably, Nol Polman is the spiritual father of the small motif. NRC Handelsblad March 1, 1975.

3: Het kan dus nog altijd, iets nieuws bedenken met een klassieke vormgeving. KvD-facebook 23 maart 2017.
It is still always possible, to find something new with a classic design. KvD-facebook March 23, 2017.

Rob Spijkers (1946)


Beheert de zogenaamde MotiefMijn, een verzameling van meer dan 50.000 motieven! Een unieke en zeer waardevolle data base voor problemisten en partijspelers, die gaandeweg gedigitaliseerd wordt. Hieronder twee van zijn 7x7-miniaturen, die uiteraard eindigen in een motief en nog niet eerder zijn gepubliceerd. Beide zijn door Eddie vd Acker en Wim de Zwart op hun originaliteit gecheckt.
Manages the so-called MotifMine, a collection of more than 50,000 motifs! A unique and quite valuable data base for both problemists and players, that is gradually transformed into a digital format. Below two of his 7x7 miniatures, that have not published before, ending of course into a motif.


1: "Opgedragen aan Johan Konings, die zoveel (achtergrond)werk doet voor de MotiefMijn! Het miniatuur oogt partijachtig met gescheiden stand van de zwarte en witte schijven. Het motief, waarvan ik toen echt dacht het zelf ontdekt te hebben, is echter van Dirk de Ruiter (De Problemist van augustus 2011). Tja, zo zou elk motief dienen te zijn: niet te ingewikkeld, toch een beetje verrassend en scherp tot het einde. Compositiedatum: 7 november 2012." Publicatiedatum website: november 2015.
Dedicated to Johan Konings, who does quite a lot of supporting work for the MotifMine! This miniature has a game-like position with separated black and white men. The motif, thought to be new, was, however, published before by Dirk de Ruiter in De Problemist of August 2011. A beautiful example how a motif should look like: not too complicated, somewhat surprising and sharp to the very end. Composition date: November 7, 2012. Publication date on the website: november 2015.

2: "Dit standje is gekozen omdat er een vierkantje in zit (ik heb een hekel aan gatenkaas-standen) én omdat het eindigt in een geweldig motief van A. Sosin (1930). Ik heb jarenlang standen verzameld waarin een vierkantje voorkomt en in 1990 een boekje "De Magiek van het Vierkant" gepubliceerd. Magiek is hier een samentrekking van magie en tragiek!" Compositiedatum 2001. Op de KvD-site 2015. Rob's damvriend Sijbrand van Eijk had in 2002 bijna dezelfde compositie op het Sosin-motief gemaakt, zonder dat van elkaar te weten.
This initial position was chosen as it contains a square of four white men (so without unappetising cheese holes) ánd the ending into a wonderful motif of A. Sosin (1930). Rob collected for many years positions containing such squares and published those in 1990 by a booklet "De Magiek van het Vierkant" ('The magic and tragedy of the square")! Composition date 2001. On the KvD-site 2015. Without knowing from each other, Rob's draughts friend Sijbrand van Eijk had made almost the same composition on the Sosin motif in 2002.

3: Het kan dus nog altijd, iets nieuws bedenken met een klassieke vormgeving. KvD-facebook 23 maart 2017.
It is still always possible, to find something new with a classic design. KvD-facebook March 23, 2017.

Frank van Sterkenburg (1926-2012)


Was as active player more an investigator of the draughts game than a composer of problems: only 47 published compositions are known from TurboDambase. The three compositions shown below have been published again in De Problemist of August, 2015, as part of an 'In Memoriam' devoted to Frank.


1: A variation of the 'Coup Raphael'. Brabants Nieuwsblad May 24, 1975.

2: Second price 'Miniatures' contest of our Society in 1965-1966.

3: The initial position was very important to Frank. In this way, he created this composition, that may be considered as the best arrangement of this stroke combination! Het Nieuwe Damspel July/August 1977.

Arie van der Stoep (1944)1: Van de oud-eindredacteur van De Problemist uit zijn jonge jaren: geniaal uitgesteld damoffer met 2-30, meerslag en waanzinnige bewerking van zwarte opsluiting door witte schijf op 49! L'Effort november 1971.
From this former editor-in-chief of De Problemist a problem made as youngster. Very special: a delayed king's offer through 2-30, a stroke and a crazy arrangement of a black enclosure by a white man on 49! L'Effort November 1971.

2: Prachtige combinaties, inclusief diverse damreizen, een verrassend damoffer van deze verborgen Timoneda-bewerking! De Problemist juni 1968.
Beautiful combinations, including various king travellings, and a surprising king's offer, ending in this hidden Timoneda composition! De Problemist June 1968.

3: Wit laat rustig zes van zijn schijven slaan met een 1x2x2x3x3x3x6-slag na een "Kieboom-beginzet" (zo genoemd door Pieter Kuijper in De Problemist van april 2016, blz. 49) en wint snel en scherp. Niet-economisch, brommen de aanhangers van de Scherpe Regels, terwijl partijdammers ervan smullen om op deze wijze te kunnen winnen. Blijft de telkens terugkerende vraag van de webmaster: "Waarom mag in de problematiek wit wel tig zwarte stukken oneconomisch slaan, maar is dat voor zwart verboden?" Aan deze SR wordt daarom meer en meer getwijfeld. Deze website 29 juni 2016.
White simply allows black to catch six white pieces through a 1x2x2x3x3x3x6-stroke after a "Kieboom-startmove" (as called by Pieter Kuijper in De Problemist of April 2016, page 49). Not economic, the supporters of the Sharp Rules will complain, while draughts players greatly will enjoy such a moment of winning fast and sharp. Remains the recurring question of the webmaster: "Why, in problem making, is it allowed for white to perform strokes without economy, but forbidden for black to do so?" More and more, people are getting in doubt of this SR. This website June 29, 2016.

Arie is verder 'gek' op forcings in damproblemen, zie ook zijn boek "Miniatuurforcings".
Arie likes to include forcings in draughts compositions, see also his book 'Miniature forcings' (in Dutch).

Arend Stuurman (1919-1996)1: Zes meerslagen achter elkaar, het theoretisch maximum in een 13x13 stand, met een prachtig slot! De Problemist augustus 1945.
Six strokes in a row, the theoretical maximum in a 13x13 composition, ending beautifully! De Problemist August 1945.

2: Indrukwekkend hoe de twee zwarte dammen worden gevangen via een damslagoffer en fantastische buitelaar. De Problemist oktober 1943.
Impressive, how the two black kings are catched through a king-shot offer and a fantastic tumbler. De Problemist October 1943.

3: Prachtige bewerking van het Timoneda motief waarbij géén van de motiefschijven in de aanvangs- stand op hun plaats staat! Daar zijn er maar een paar van. De Maasbode maart 1956.
Beautiful composition based on the Timoneda motif, of which none of the three black men are placed on their motif positions in the initial position of the problem. Quite difficult to achieve: just a couple of other examples known! De Maasbode March 1956.

In het Stuurman-filiaal zijn nog drie problemen te zien. See another three problems in the Stuurman-affiliate..

Ton Sijbrands (1949)


Oud-wereldkampioen dammen. Former world champion draughts.


1: "Gemaakt naar aanleiding van een partij-analyse door oud-wereldkampioen Deslauriers, die de grootste combinatiespeler aller tijden genoemd mag worden: op laconieke wijze deelde hij mee dat alle analyses die gedaan werden nutteloos waren, omdat wit de partij op slag met een combinatie kan winnen!" Jeugdwerk, gepubliceerd in zijn rubriek 'dammen' in De Tijd van 22 februari 1969: 'Juwelen van combinaties' van ene, toen nog, Tonny Sijbrands.
This composition has been inspired by a game analysis by former world champion draughts Deslauriers, who must be named as the greatest player creating combinations ever. Laconically, he said that all analyses made of a certain game were useless as white could have won the game straightforward through a combination! Made when he was only 20 years old, and then was called Tonny Sijbrands. De Tijd February 1969.

2: "In mijn blindpartij tegen Ton Eekelschot, Hilversum 2014, was er na zwarts 35ste zet een niet- alledaagse stelling ontstaan.Bij de analyse van dit fragment stuitte ik op een spectaculaire slagwending die ik in dit partijprobleem heb verwerkt." Wit wint via een aantal forcings: alleen de hoofdvariant bij het sterkste tegenspel van zwart is weergegeven. Eén van de 32 partijen in de blindimultaan waarmee Ton Sijbrands het wereldrecord (weer) op zijn naam bracht. De Volkskrant 7 en 14 februari 2015.
From a blind game against Ton Eekelschot (2014). After black's 35th move, there was a rather strange position on the board, and after analysis, that contained a spectactular stroke combination. From this, the composition shown above has been derived. White wins through a number of forcings: only the main variant is shown here. This was one of the 32 games in the blind simultane by which Ton Sijbrands became (again) world record holder in 2014. De Volkskrant February 7 and 14, 2015.

T


Alain Tavernier (1956)1: "Même si la position nést pas très pure ce problème reste l'un de ceux que jái préféré composer! J'aime beaucoup ce type de composition plusieurs mouvements de dames noires et de sacrifices de dames blanches, ce n'est jamais très facile à réaliser lorsque aucun des pions blancs ne se trouvent sur l'une des cases de 1 à 10 ! Rétro concours 2004, 2éme en Categorie B."

2: "Le premier temps est un peu la surprise de ce problème ou l’on retrouve une offre de dame blanche. L’arrêt de la dame blanche à 43 est une jolie découverte ! Concours Lietuva 2001, 4éme en catégorie B."

3: "Une position avec un bel équilibre positionnel. La combinaison est simple mais fait appel à plusieurs ce qui en fait principalement son charme ! Concours FFJD 1990, 4éme en catégorie B."

Arjen Timmer (1988)1: "Een mooie partijpraktische aanvangsstand, een slagsysteem in optima forma, een verrassende zwarte tegenactie, maar vervolgens ook twee witte dammen die het scherp winnen van twee zwarte schijven!" De Problemist juni 2013. Lees zijn verhaal over het ontstaan van deze compositie en bekijk ook Arjen's drietal fraaie forcingcomposities: combi's van forcing, combinaties en eindspel!
A beautiful game-like initial position, a stroke system in optima forma, a surprising defensive action by black, but eventually two white kings that sharply win against two black men! For the 'Making-of' (in Dutch) of this problem click here and see also Arjen's three forcing compositions: combi's of forcing, combination and end game!

2: Ook hier enkele dwangzetten in de ontleding, de zwarte schijf 6 die tenslotte dam mag worden, maar tenslotte fataal wordt voor zijn medebroeders. De twee witte dammen zijn de overgebleven drie zwarte schijven op een mooie wijze de baas. Alleen de hoofdvariant is hier weergegeven. KNDB-jubileumcompositiewedstrijd 2011.
Again a couple of forcings, the black piece 6 is allowed to become king, but eventually fulfills a dramatic role towards his fellow-men. Finally, two white kings are able to stop three remaining black men. Only the main variant is shown here. KNDB jubilee draughts composition contest 2011.

3: Als zwart niet het getoonde 4-10 maar 25-30 speelt als zesde zet moet de wit zijn dam opofferen om nog te kunnen winnen volgens: 7.34x25 35-40 8.3-9 4x13 10.29-24 19x30 11.25x45. De Problemist februari 2008.
If black doesn't play 4-10 but 25-30 as sixth move, white has to offer his king to win the game by 7.34x25 35-40 8.3-9 4x13 10.29-24 19x30 11.25x45. De Problemist February 2008. De Problemist February 2008.

Jan van Tol (1920-2005)


Waarschijnlijk de beroemdste Timoneda vanuit een 'partijstand' en met een lange 'partijachtige' ontleding waarbij zwart een paar keer geforceerd moet zetten: de afzonderlijke fasen van de ontleding stellen weinig voor, het is de combinatie ervan die het doet! Dam Eldorado oktober 1979.

Probably, the most famous Timoneda from both a game-like position and a long solution inwhich black is forced to do a number of moves. The seperate phases are not that impressive, it is the combination of those that makes this composition so special. Dam Eldorado October 1979.