W


Harry de Waard (1948)1: Vele fraaie momenten, met name de situatie na 26x28 en het slot na 48x28! Verder heel apart hoe lang de zwarte dam op 33 blijft hangen. Dam Eldorado september 1989.
Many beautiful moments, in particular the situation after 26x28 and the end after 48x28! In addition, it is quite peculiar how long the black king is hanging on position 33. Dam Eldorado September 1989.

2: Mooi zoals de bekende slagzet 33-29 (24x31) met vele tempo's benut wordt voor het klaarzetten van een andere bekende slagzet 39-33 (38x29) 34x3 (45x34) met naslag. En fraai zoals die vrije schijf op 45 geplaatst en ingepakt wordt. De Problemist november 1967. Vergelijk deze met de 13x13 van J. Lere!
Beautiful how the known combination 33-29 (24x31) with many tempo's is used for the preparation of another known combination 39-33 (38x19) 34x3 (45x34), followed by a counterstroke. Also very nice how the free man on 45 is placed and wrapped up. De Problemist November 1967. Compare this one with the 13x13 of J. Lere!

Jans Wagter (1907-1961)1: Een arrangement van Ardjan de Jong van december 2009 van deze briljante 46/5! De originele versie is van 1939 en is daarna nogmaals verschenen in het Nieuwsblad van het Noorden van 5 maart 1960. Pas na 70 jaar kwam er met hulp van de computer een positionele bijoplossing van de originele compositie aan het licht. Het bijplaatsen van een zwarte schijf op 16 en een witte op 49 redde dit juweel van een gewisse dood!
An arrangement of Ardjan de Jong of December, 2009, of this brilliant 46/5! The original version is from 1939 and has been published again in the Dutch newspaper 'Nieuwsblad van het Noorden' on March 5, 1960. After 70 years, a draughts computer program discovered a positional side solution. An extra black man on 16 and a white man on 49 saved this juwel, fortunately!

2: Juweel van een stand en combinatie van slagen. Een klassiek meerslagsysteem dat sindsdien nooit echt verbeterd is! Orgaan Provinciale Groningse Dambond 15 augustus 1933.
Another juwel of an initial position and a combination of strokes. A classic stroke combination that since then never could be improved! Orgaan Provinciale Groningse Dambond August 15, 1933.

Jannes van der Wal (1956-1996)


Geniaal dammer (én wereldkampioen) met grote belangstelling voor de problematiek, op jonge leeftijd overleden aan de ziekte van Hodgkin. In 1984 verschenen twee aardige boekjes van zijn hand: Mooi slagwerk en korte tijd later Nieuwe standjes. Hieronder drie aantrekkelijke problemen ter illustratie.
Ingenious draughts player (ánd world champion) with great interest for problemism, died on young age by the illness of Hodgkin. Two nice booklets appeared of his hand in 1984: 'Beautiful stroke work' and short thereafter 'New little positions' . See the three attractive problems below as illustration.


1: Voorbeeld van prachtige partijproblematiek. De Problemist augustus 1994.
Example of beautiful game-problemism. De Problemist August 1994.

2: Indrukwekkende combinatie met vele witte en zwarte schijven tegelijk op slag. Nieuwe standjes 1984.
Impressive combination with many white and black pieces on shot at the same time. 'New positions 1984'.

3: Idem dito, wellicht nog indrukwekkender. De Gelderlander 27 september 1997.
Idem dito, maybe more impressive. De Gelderlander September 27, 1997.

Bron/Source: Hein Wilsens, De Problemist. December 2016.

Hein Wilsens (1953-2024)1: Subliem opgebouwd kaatswerk van de eindredacteur van De Problemist! Het Nieuwe Damspel januari 1979.
Sublime work of the editor-in-chief of our magazine 'De Problemist'! Het Nieuwe Damspel January 1979.

2: Drie pronte meerslagen naar een slagsysteem (uit 1798, De Afrikaan genoemd), dat verborgen wordt door de witte schijf op 19 en het schuifje 25-20. Dammagazine DB 7/8.1977.
Three buoyant strokes towards a stroke combination (from 1798, called 'The African'), nicely hidden by the white man on 19 and the move 25-20. Dammagazine DB 7/8.1977.

3: "Geloof het of niet, binnen enkele minuten kon ik met grote tevredenheid dit probleem in de boeken opslaan. Hiermee kon een periode van 17 jaar ploeteren op dit motief, dat op naam van J.F. Moser zou moeten staan, worden afgesloten! Let behalve op de afwikkeling ook op de gespiegelde, symmetrische schijvenformaties. Het is wellicht mijn beste compositie. Geduld en vasthoudendheid lonen." Hoofdlijn 178, oktober 2013. Hoe dit probleem ontstaan is viel te lezen in De Problemist van april 2014!
Believe it or not, Hein composed this problem within a couple of minutes. Although, before that moment, there was a period of 17 years (sic!) work on this motif of J.F. Moser, without any success! Apart from the development of this composition, it is the symmetrical piece arrangement that will catch your eyes. The author judges this composition as his best. Hoofdlijn 178, October 2013. The 'Making-of' could be read (in Dutch) in the issue of our magazine De Problemist of April 2014.

Johan Winter (1905-1985)


Heerlijk, zo te mogen winnen! Later zijn er diverse arrangementen van gemaakt, maar met deze oorspronkelijke zetting is in wezen niets mis. Utrechts Katholiek Dagblad 17 oktober 1952.

Delicious, how to win by such a way! Later on, several other arrangements have been made, but with this original set-up there is essentially nothing wrong. Utrechts Katholiek Dagblad October 17, 1952.

Jaap de Wit (1969)


Deze problemist maakt voor 99.9% Timoneda-composities, dus 't is evident waar 't naar toe gaat!
This draughts composer makes for 99.9% Timoneda-based problems, so the ending will be no surprise for you!


1: De met opzet door wit 'weggegeven' zwarte dam zwerft via 47x36x44x11x30 over het bord en legt ten slotte 't loodje! De Problemist december 2013.
The black king, given on purpose by white, may first travel over the board through 47x36x44x11x30 but is evenyually catched by white! De Problemist December 2013.

2: Hier gaat de zwarte dam nog langer op reis: 47x36x22x50x48x30, maar redt 't weer niet. De Problemist december 2013.
An even longer journey of the black king: 47x36x22x50x48x30, but not with a happy end. De Problemist December 2013.

3: Met de eerste twee zetten van wit in verkorte notatie 20,14 werd de webmaster een goed 2014 toegewenst! Standverklaring: (10-14) 47-41 (14x25). De Problemist april 2014.
With the first two moves of white, Jaap wished the webmaster a Happy New 2014! Clarification of the initial position: (10-14) 47-41 (14x25). De Problemist April 2014.

Gerard de Wolf (1914-1988)


Leuk, dat dollen met de gulzige zwarte schijf op veld 38, die van wit een 'rondje' moet maken! Het Damspel april 1950.

Funny, how white banters the greedy black man on square 38 that has to take a 'roundabout'! Het Damspel April 1950.

Jan Wortman (1914-2003)1: Er wordt wel eens gezegd dat het in damcomposities moet stromen, niet druppelen. Maar ja, hoe krijg je dan het bijzondere 3-14x47x4, waarbij letterlijk een paar zwarte dammen sneuvelt, voor elkaar? Je zou kunnen zeggen dat er met de eerste acht zetten moeizaam een berg wordt beklommen om deze dan in sneltreinvaart af te dalen! De Zuidlimburger 1960.
It is often said that draughts compositions should flow, not drip. However, how to arrange the extraordinary 3-14x47x4, through which a couple of black kings are shot? The first eight moves can be compared with slowly climbing a mountain, but after that there is a speedy declining experienced! De Zuidlimburger 1960.

2: Prachtig, dat plaatsen van weer twee zwarte dammen, nu zij aan zij, gevolgd door een fraaie manoeuvre 4x21-43 met een bijzonder damschuifoffer 21-43! En dat alles vanuit zo’n rustige 12x12 stand! De Problemist februari 1958.
Wonderful, the positioning of two black kings, side by side, followed by a beautiful manouvre 4x21-43 with an unusual king's move 21-43! And all that from such a quiet 12x12 initial position! De Problemist February 1958.

Janus Wuijtenburg (1943-2016)1: In de rubriek "De beste problemen van tien jaar geleden" van Menno Veldstra in De Problemist van augustus 2014 kwam deze compositie weer in beeld uit, uiteraard, De Problemist van augustus 2004. Eén uit een serie van opsluitingen met een sleutelrol voor veld 11, dat tweemaal door wit wordt bezet. Frappant is de gelijkenis met het probleem van Benjamin Morkus: het slot is hetzelfde, de beginstand haast hetzelfde, alle vier schijven uit de zwarte piramide worden met dezelfde vier meerslagen gebracht, maar wit benut ze toch op een totaal andere manier. Een heel aparte tweeling!
In the column 'Best problems of ten years ago' by Menno Veldstra in De Problemist of August 2014, this composition became again in sight, of course, from De Problemist of August 2014. One of a series of confinements with a key role for square 11, that was occupied twice by white. Striking is the similarity with the composition of Benjamin Morkus: the end is the same, the initial position almost too, all four men from the black pyramid are situated by four similar strokes, but nevertheless, white use them on a quite different way. A very special twins!

2: Pieter Kuijper in De Problemist april 2016: "Hiervan staat een mens paf. Een Kieboom-beginzet en een heen-en-weertje van de dam, die daartoe eerst schijf 26 uit de weg moet zien te krijgen. Wat mij betreft is dit er eentje voor in de Timoneda Top Honderd." De Problemist december 2015.
Pieter Kuijper wrote about this composition in De Problemist April 2016: One is astonished by this. A Kieboom-start-move and a back and forth of the king, that initially has to remove piece 26. To my opinion, this one belongs to the Timoneda Top Hundred. De Problemist December 2015.

3: Hub Simons in De Problemist december 2016: "Een probleem naar mijn hart. Heerlijke meerslagen en vooral de stand die na de formidabele zetten 48-42 en 36-31 op het bord verschijnt, is verbluffend." De Problemist augustus 2016.
Hub Simons wrote in De Problemist of December 2016: A problem to my heart. Delicious strokes and, in particular, the intermediate position after the magical moves 48-42 and 36-31 that appears on the board, is phenomenal. De Problemist August 2016.

In het Wuijtenburg-filiaal staan nog zes problemen. See another six problems in the Wuijtenburg-affiliate.

Y


Serge Yushkevitch (1953)1: Wonderlijke tussenstanden bij 23x3 (6x28) gevolgd door een geniaal moment 3x17! Dambrete maart 1979.
Curious standings in between upon 23x3 (6x28), followed by a genious moment 3x17! Dambrete March 1979.

2: Zijn visitekaartje: mooie probleemstand, stevige meerslagen en een duidelijk centraal idee gerealiseerd met (23x43, waarbij zwart 6x tegelijk op slag staat !) 32x1 (43x21) 16x9! Saski maart 1974.
His showpiece: a beautiful initial position, firm strokes and an apparent central idea realised with (23x43, whereby black is on stroke six times!) 32x1 (43x21) 16x9! Saski March 1974.

3: Vier zwarte dammen en een onwaarschijnlijke dammenpiramide tot slot! Hoofdlijn september 2004. Deze auteur heeft een kleine 20 jaar (!) gepuzzeld op dit thema, gezien de eerdere bewerkingen in Het Nieuwe Damspel van juli 1985, Dam Eldorado van maart 1989 en De Problemist van augustus 2003. Bovenstaande bewerking werd door de lezers tot mooiste probleem van 25 jaar Hoofdlijn gekozen!
Four black kings and an unlikely king's pyramid as the end! The author puzzled nearly 20 years (!) on this theme, as may be judged from earlier compositions in 'Het Nieuwe Damspel' of July 1985, 'Dam Eldorado' of March 1989, and 'De Problemist' of August 2003. The arrangement shown here was chosen as the most beautiful composition of 25 years of the draughts magazine 'Hoofdlijn' !

Zie ook zijn artikel: 'How to compose a draughts problem' uit De Problemist augustus 2016.
See also his article 'How to compose a draughts problem' from De Problemist August 2016.

Z


Stasys Zilevicius (1956)


One of the most prominent problemists of Luthuania: great connaisseur in the field of problemism, thanks to many years of studying the legacy of West and East draughts composers. Is both National Grandmaster of Lithuania and International arbiter of the FMJD. Enjoy his surprising combinations below ánd in the attachment. Comments are superfluous!


1: Championship of Lithuania 1990.

2: Championship of Lithuania 1994.

3: Contest 'Ile-de-France' 1992.

In het Zilevicius-filiaal zijn nog zes problemen te zien. See another six problems in the Zilevicius-affiliate.

Evgraf Zubov (1959)1: Tijdens de afwikkeling staat zwart vrijwel voortdurend meerdere keren op slag, maar verliest na een mooie witte damreis die eindigt op veld 48 en zo de vier zwarte stukken vastzet! De Problemist april 1989.
During the unrolling it is black that's constantly and frequently on stroke, but eventually looses after a most beautiful journey of the white king, that ends on field 48 and, in this way, encloses four black pieces! De Problemist April 1989.

2: Zwart mag even tussendoor genieten van zijn twee dammen, maar dan slaat wit plotseling fors toe met een prachtige meerslag 2x20! Kamp Moskou 1984.
White allows black to enjoy of his two kings, but then is destroyed through the beautiful stroke 2x20! Camp Moscow 1984.

Aart de Zwart (1920-2011)1: Fraai intro leidt via een zinnenprikkelende zettenreeks tot een vierkantje met twee zwarte dammen, die in één slag door een witte schijf worden geveld! Deze auteur wist "onmogelijkheden op het dambord" tot werkelijkheid te maken. DamRevue juni 1971.
Beautiful intro leads via a titillating range of moves to a square with two black kings, that are eliminated by one white man! This author was able to transform 'impossibilities on the draughts board' into realities! DamRevue June 1971.

2: Mooi vormgegeven slagsysteem met het plaatsen van zwarte schijf en dam op 45 en 50, die door de witte dam worden gevangen. De Problemist januari 1961.
A nicely created stroke combination through placing a black man and king on 45 and 50, respectively, that are catched by the white king. De Problemist January 1961.

3: Indien zwart na wits eerste zet 24x35 slaat, dan snelle winst wit via 38-33 (36x49) 33x2 (27x38) 2x47 etc. Als zwart na wits slag naar dam 24x35 slaat, haalt wit uit met 2x5 (47x29/24/20) 5x16 etc. Na een fraaie slagcombinatie volgt een wonderschone afwikkeling waarin de twee witte dammen de zwarte schijven én twee dammen weten te overwinnen! De Problemist april 2003.
Upon black's shot 24x35 after white's first move, then rapid gain of white via 38-33 (36x49) 33x2 (27x38) 2x47 etc. Upon black's shot 24x35 after white's shot to king, white wins through 2x5 (47x29/24/20) 5x16 etc. After a beautiful stroke combination, there appears a wonderful unwinding inwhich two white kings are able to win against the black men ánd two kings! De Problemist April 2003.