Damwerkplaats

In deze werkplaats kunnen damproblemisten composities plaatsen
die niet tot een goed einde gebracht konden worden. Met de vraag
"Wie kan mij helpen om mijn probeersel te vervolmaken tot een
écht goed damprobleem?".
Zulke probeersels kunnen ingezonden worden aan Tom Kieboom,
die deze dan op datum van inzending in deze werkplaats zet.
Of je zet het zelf op onze facebook, dat werkt ook prima!
Collega-problemisten die voorstellen tot verbetering hebben
kunnen vervolgens per e-mail reageren naar de auteur en de
webmaster.
Eindresultaat kan dan een mooi damprobleem worden op naam van zowel de auteur die de voorzet
gaf als de auteur die de voorzet wist af te maken met een doelpunt!

              
Draughts working place

Here, draughts composers can offer
their compositions that couldn't be
finilished to the desired 'happy' end.
Asking for help to accomplish, with
help of others, your ideas towards
an acceptable, or even beautiful
composition.
So, send your "failures" to the
webmaster, Tom Kieboom, by
e-mail or place it on our facebook!
Who knows, your idea wil be
'transformed' into a great composition.
Of course, as a joint effort, it may
result in a co-authorship!

#50. Henk van der Heijden (14 november 2016)
"Ik heb een probleem met een probleem. Het is helaas b.o. en ik kom er niet uit om het goed te krijgen. Mogelijk kan iemand er iets mee. Bedoelde oplossing (solution meant):

1. 47-41 36x47  2. 20-15 47x33  3. 27x38 16x18  4. 23x03 14x34  5. 03x05 33x47  6. 43-38 47x20  7. 15x24 11x22  8. 24-20 25x14  9. 05x44...

b.o. 1. 47-41 36x47  2. 20-15 47x33  3. 27x38 16x18  4. 23x01 14x34  5. 38x29 11x22  6. 15x04 34x23  7. 01x45."

#50. November 14, 2016
Henk van der Heijden has a problem with the problem on the left.


It has a side solution ("b.o."), given below the solution meant, that he couldn't repair so far.


May-be somebody else can do something with or about it.
#49. Tom Kieboom (10 november 2016)
Is het niet echt gelukt om een groter probleem te maken op één van dezelfde slagcombinatie van deze  drie 5x5-jes, waarin wit achtereenvolgens scherp wint in drie zetten volgens:
L: 18-13, 13x4, 4x2;                               M: 18-12, 12x1, 1x3;                          R: 19-13, 13x2, 2x4
Wellicht dat iemand anders de inspiratie heeft er iets acceptabels op te maken?
#49. November 10, 2016
Tom Kieboom
did not really succeed to make a bigger problem on one of the same shot combination of the three 5x5 postions shown on the left.

White wins sharp through, respectively:

L:   18-13, 13x4, 4x2
M: 18-12, 12x1, 1x3
R:   19-13, 13x2, 2x4

May-be, somebody else has the inspiration to make something acceptable upon this?
#48. Herman Spanjer (4 oktober 2016)
Stuurde Henk van der Heijden onderstaande mislukking toe met onderstaande beoogde oplossing.
Maar als op het eind zwart 44-49 of 13-19 speelt in plaats van 13-18, verliest wit!
Is er toch nog iets van te maken? Zo ja, stuur het toe aan de webmaster!

 
#48. October 4, 2016
Herman Spanjer
sent the failure on the left diagram to Henk van der Heijden.

But If black plays 44-49 or 13-19 instead of 13-18 at the end, white looses!

May-be, some repair is possible.

If so, please send it to the webmaster!
#47. 
Leen de Rooij (26 augustus 2016)
Een probleem met veel positieve elementen: slagkeuze, dwangslag, meerslag, Coup Turc en Coup de la Trappe, eindigend in een zuivere oppositie. Ideaal, ware het niet dat wit twee schijven achter staat.
Kan iemand een evenwichter schijvenverdeling op het bord krijgen, met behoud van zoveel mogelijk elementen van dit probleem?
Suggesties graag per e-mail aan Leen!


[Als zwart 37x46 slaat in de eerste zet volgt wit met 48-42 en 36-31, en verder met de hoofdvariant]

[Als zwart 37x48 slaat in de tweede zet kan wit gemakkelijker winnen]
#47. August 26, 2016
Leen de Rooij presents a problem with many positive elements: choice of shots, taking the most, Coup Turc and Coup de la Trappe, ending in a pure opposition. Ideal, but white has two pieces less than black.

Are you able to convert this problem, maintaining most of the abovementioned elements, into a more well-balanced initial position?

Please send suggestions per e-mail to Leen!

[If black jumps 37x46 in the first move, white follows with 48-42 and 36-31, and furtheron as in the main variant]
[If black jumps 37x48 in the second move, white can win more easily]
#46. 
Leen de Rooij (31 mei 2016)
Dit keer geen motief maar een slagsysteem dat verbeterd moet worden. Een prachtig systeem waarbij de dammen en schijf 41 fraai op hun plaats worden gebracht. Helaas is het probleem bijoplosbaar door 47-41 (36x47) 27-22 (47x33) 50-44 (33x50) 22x4 (50x11) 4x45+. Ook jammer dat wit één stuk minder heeft. Wie kan het slagsysteem beter bewerken? Suggesties graag per e-mail aan Leen!
Tom Kieboom stuurde Leen het rechter diagram, helaas weer met de bijoplossing 12-8.

#46. May 31, 2016
Leen de Rooij presents this time no motif but a stroke combination that has to be improved.

A beautiful system whereby the kings and piece 41 are moved very nicely to their right positions.

Unfortunately, the problem contains a side solution by
47-41 (36x47) 27-22 (47x33) 50-44 (33x50) 22x4 (50x11) 4x45+.
In addition, it is a pitty that white has one piece less.

Who is able to make a better arrangement? Please send suggestions per e-mail to Leen!

Tom Kieboom sent Leen the right diagram, unfortunately again containg the side solution 12-8.
#45. Leen de Rooij (24 mei 2016)
Vraagt hulp om zijn imperfecte creaties te verbeteren. Lees zijn commentaar en vragen.
Elke suggestie is welkom per e-mail aan hem.

#45. May 24, 2016
Leen de Rooij asks for help to improve his two imperfect creations shown on the left.

Read his comments and questions.

Please, send any help by e-mail to him.
#44. Leen de Rooij (18 april - 2 mei - 14 mei 2016)
Stuurde dit motief, MM code 0111 --(14) = 25(46) zwart aan zet,
toe met de uitdaging er een mooie bewerking op te maken:
"Het wilde mij aan geen kant lukken."
 
De eerste keer dat dit motief opdook was van Jan Scheijen in 1951,
met een bewerking die een bijoplossing bevatte.
De tweede keer was van Evgraf Zubov in De Problemist van 2005.
een mooie compositie die we over een tijdje laten zien.

Dus ruimte genoeg voor uitdagende nieuwe composities, 
stuur een e-mail naar Leen de Rooij
   
#44. April 18 - May 2 - May 14, 2016. Leen de Rooij
sent this motif, MM code 0111 --(14) = 25(46) black to move, with the challenge to make a beautiful arrangement of it:
'I myself did not succeed to do this'.
The first time this motif was published was in 1951 by Jan Scheijen.
The second time, Evgraf Zubov made a beautiful composition of the motif in De Problemist of 2005.
So, there is still ample room for challinging composing: please send an e-mail to Leen de Rooij!
Leen de Rooij ontving zeven bewerkingen, lees zijn reactie! Hieronder de beloofde compositie van Evgraf Zubov, daarnaast het arrangement van Tjipke Smedinga van het eerdere bijoplosbare probleem van Jan Scheijen: een prachtige prestatie om dit motief in een goede aanvangsstand te vatten!
Virmantas Masiulis kon niet stoppen en stuurde er nog een tweetal toe, lees Leen's reactie.
Zijn beste compositie is weergegeven in het rechter diagram.

Evgraf Zubov                Jan Scheijen, arr. Tjipke Smedinga     Virmantas Masiulis

Leen de Rooij did receive seven arrangements, read his reaction!

The left diagram shows the promised composition of Evraf Zubov.

The right diagram shows the arrangement made by Tjipke Smedinga on an earlier side-solution-containing problem of Jan Scheijen.

A very beautiful achievement to convert this motif into a good initial position!

Virmantas Masiulis couldn't stop and sent another two ones. Read Leen's reaction.

His best composition is shown in the right diagram.

#43. Joost De Heer [L+M] en Henk van der Heijden [R] (24 maart 2016)
Geïnspireerd door #42, lieten de afgelopen week op facebook onderstaande drie composities zien, in 'afnemende' motiefcode 2001 > 1001 > 0001. De eerste [L] eindigt met witte dam versus twee zwarte schijven op het motief van #42, de tweede [M] nog maar met één zwarte schijf en de derde [R] zonder zwarte schijf als damnaturel. Leen de Rooij heeft een flinke steen in het rustige damwater gegooid.

 
#43. March 24, 2016
Joost De Heer [L+M] and Henk van der Heijden [R]
Inspired by #42, showed last week on facebook these three compositions, in 'declining' motif code 2001 > 1001 > 0001.

The first one [L] ends with one white king against two black men, i.e. the motif given under #42.

The second one [M] with only one black man.

The third one [R] without a black man as king naturel.

So, Leen de Rooij has thrown a heavy stone into the quiet draughts water.
#42. 
Leen de Rooij (15-22 maart 2016)
Vraagt: "Is onderstaand motief, 1e rij L, (bij voorkeur in schijvenstand) te bewerken? Wie probeert hier een probleem op te maken, zal spoedig merken wat de moeilijkheden zijn: de naslag is vrijwel niet rond te krijgen. Er zijn nogal gauw bijoplossingen waarbij wit over schijf 30 kan slaan."
Leen zelf heeft het motief, MM code 2001 10.30 (--) = -- (23), weten te bewerken met een zwarte dam in de aanvangsstand. Die bewerking laten we pas wat later zien om zo iedereen de kans te geven er ook zijn krachten op te beproeven!
Bewerkingen kunnen opgestuurd worden per e-mail of geplaatst worden op facebook.

En dat werd ook allebei prompt en bijna gelijktijdig gedaan, op 16 maart, door Krijn Hemminga (1e rij M) op facebook en door Tom Kieboom (1e rij R) per e-mail: twee composities gebaseerd op vrijwel dezelfde rondslag 2x23 van de witte dam!
Ook Henk van der Heijden was diezelfde dag van de partij met een compositie, waarvan helaas de aanvangsstand niet is te verklaren (2e rij L).
Verder stuurde op 18 maart Virmantas Masiulis drie composities, daarna op 22 maart nog een,  die eveneens gebaseerd zijn op de 2x23 rondslag van de witte dam. Deze vier staan op de 2e rij M+R en op de 3e rij L+M. Tenslotte de beloofde compositie van Leen de Rooij (3e rij R).
E-mail reactie van Leen de Rooij: "Het motief is toch iets minder moeilijk dan ik dacht."

Veruit de beste compositie is diagram 2e rij M van Virmantas Masiulis: mooie beginstand en meerslagen.
De meest bijzondere is diagram 3e rij R van Leen de Rooij: een Mondriaan-achtige beginstand, in zwart-wit weliswaar, met een 1x3x3x3x3x3x3x3x5-slag na wits eerste zet 28-22.
  
 
#42. March 15-22, 2016
Leen de Rooij questions if the motif of the 1st row L can be arranged into a composition, preferably without a king in the initial position.
Who tries to do this will experience the difficulties: the counterstroke is quite difficult to realise. Before you know, there are dual solutions inwhich white can shot over piece 30.

Leen himself has arranged the motif, with MM code 10.30 (--) = -- (23), into a composition with a black king in the initial position. This will be shown here after a while, in order to give everyone the opportunity to come up with eventual better arrangements!
Compositions can be sent by e-mail or put on facebook.  

Fast response, on March 16, by both Krijn Hemminga (1st row M) on facebook and Tom Kieboom (1st row R) by e-mail: two compositions based on almost the same round stroke 2x23 by the white king!

In addition, Henk van der Heijden placed that same day a compostion on facebook, of which, unfortunately, the initial position cannot be explained (2nd row L).

Further, Virmantas Masiulis sent on March 18  three compositions, and another one on March 22, all also based on the 2x23 round stroke of the white king. These four are shown by the diagrams 2nd row M+R and 3rd row L+M.

Finally, you'll find the promised composition of Leen de Rooij
(3rd row R).

E-mail response of Leen de Rooij: 'The motif is a bit less difficult as I thought.'

By far, the best composition is diagram
2nd row M of Virmantas Masiulis: beautiful initial position and strokes.

The most peculiar one is diagram
3rd row R
of Leen de Rooij: a Mondriaan-like initial position, in black-and-white admittedly, with a 1x3x3x3x3x3x3x3x5-stroke after white's first move 22-28. 
#41. Tom Kieboom (12 maart 2016)
Zette op 25 februari het scherpe slot van het linker diagram op facebook (de snelle werkplaats!) met de vraag of daar een acceptabele compositie op te maken is. De stand wordt eenvoudig verkregen na 30-24 (19x30) of 24-19 (13x30). Het antwoord van de facebookers is vooralsnog negatief. Daarom ook maar in deze werkplaats gezet voor de 'websiters'. Wie weet?

Zelf heeft hij een arrangement gemaakt, het middelste diagram, met helaas een oneconomische 3-slag en ongelijke schijvenstand.

Na een voorzet van Krijn Hemminga op facebook (8 maart 2016): "Misschien iets voor verdere inspiratie?", lukte het Tom Kieboom eindelijk, de 25ste poging d.d. 27 maart 2016, er een acceptabele bewerking van te maken in gelijke schijvenstand zonder lelijke oneconomische meerslag, weergegeven in het rechter diagram. Een partijachtige aanvangsstand is kennelijk teveel gevraagd.
 
 
#41. March 12, 2016
Tom Kieboom put on February 25 the sharp ending of the left diagram on facebook (a really fast working place!) with the question 'Is it possible to arrange this towards an acceptable composition?' The position is easily created after 30-24 (19x30) or 24-19 (13x30). Up to now, the answer of the facebookers is negative, unfortunately. Therefore, here again the request  in this working place for the 'websiters'.
Who knows?

He himself made the arrangement of the center diagram, with an uneconomical 3-stroke and an unequal number of pieces as, unwanted, compromise.

After a nice pass by Krijn Hemminga on facebook (March 8 2016): "Possibly something for further inspiration?", Tom Kieboom succeeded, with the 25th attempt on March 27, 2016, to get an acceptable arrangement with an equal number of pieces without the ugly uneconomical stroke.
See the right diagram. A game-like initial position is apparently too much to be asked for.
#40. Leen de Rooij (11 februari 2016)
Maakte een doelpunt op zijn eigen voorzet van het motief onder #39: "Het lukt wel in schijvenstand, al is het een verre van ideale bewerking. Het programma Kingsrow is zo kinderachtig om te melden dat wit waarschijnlijk ook positioneel gaat winnen door 17-11 (26x6, de beste) 9-3, 3x45 etc. Maar omdat zwart met twee stukken gaat doorbreken naar dam is dat nog een lange en moeizame weg, die niet als een echte bijoplossing gezien kan worden."
Maar toen kwam Henk van der Heijden met: "Is 1.9-4 34x25 2.14-10 25x12 3.10-5 8x30 4.17x8 5.5x45 2x13 6.4x35 15-20 7.35-24 20x29 8.45x23 ... een bijoplossing?", waarop Leen de Rooij antwoordde: "Dat klopt Henk. Krijgen we het dan nooit goed rond?"
En toen kwam, als een duveltje uit een doosje Virmantas Maliulis, alweer!, met de nuchtere 'dooddoener', maar geweldige spitsvondige aanpassing: "Zet de zwarte schijf 40 op veld 44 en er is geen bijoplossing meer". (Rechter diagram). Reactie van Leen: "Het is het ei van Columbus. Eindelijk! Met dank aan de duivelskunstenaar." 
 
Wie is in staat om een nog mooier doelpunt te maken? De webmaster betwijfelt het!

#40. February 11, 2016
Leen de Rooij
made a goal on his own assist of the motif under #39. Without a king in the initial position, although the arrangement is far from ideal, as he says.
The program Kingsrow is so childish to mention that, probably, white may also win by 17-11 (26x6, the best) 9-3, 3x45 etc. However, black can break through for king by two men and white's eventual gain is a quite long way to go. So, we may not really speak about a distinct positional side solution.

Then, Henk van der Heijden came with a reaction:  "Is 1.9-4 34x25 2.14-10 25x12 3.10-5 8x30 4.17x8 5.5x45 2x13 6.4x35 15-20 7.35-24 20x29 8.45x23 ... a side solutions?". whereon Leen de Rooij answered: "That's right, Henk. is there no way to get it right?"
Then, as a Jack in the box, Virmantas Masiulis, again!, came with a tremendous platitude: "Just put the black man 40 on square 44 and there is no side solution anymore". (Right diagram). Response of Leen: "That's the 1+1=2, we didn't see it. Finally! Thanks to the wizard."
Who is able to make a better goal?
The webmaster is in doubt!
 
This is a perfect example of "How a draughts problem is arising", webmaster's column in De Problemist: Rob Spijkers, as goal keeper, did a goal-kick with that exeptional motif  (see #39), Leen de Rooij did an extra-ordinary job by making a 'king-free' composition upon it, Henk van der Heijden saw, unfortunately, a side solution of Leen's composition, and, finally, Virmantas Masiulis came in as rescue ranger to complete all those former effort in a really sharp composition. Who is (are) the author(s), is now the question!
The recent publication of the experimental prove of Einstein's gravity waves, predicted one century ago, counts a thousand of authors! Therefore, the above draughts composition must count four authors for their respective contributions, i.e. Leen de Rooij*, Rob Spijkers, Henk van der Heijden, and Virmantas Masiulis, as is accepted in the scientific literature, wherein the main author, in this case Leen, is foreseen with an asterix!
Simply, you non-Dutch readers,
see the text on the left!
#39. Rob Spijkers (5 februari 2016)
"Van Eddie van de Acker, de onvolprezen beheerder van de 7x7 AG collectie, ontving ik enkele dagen geleden het motief met de volgende stand, in MM code 2002: 15.39(--) = -- (24)(29), gevonden op de site minietiud.forum2x2.ru. Het is onbekend in Turbo Dambase en MotiefMijn. Het motief heeft twee vlijmscherpe oplossingen, weergegeven in de twee onderstaande diagrammen. Ben vergeefs bezig geweest om er iets fatsoenlijks op te maken. Wie brouwt er iets moois van?"
Leen de Rooij (7 februari) gaf een mooie voorzet met de gewenste oplossing van het rechter diagram. Echter, als zwart na wits eerste zet anders slaat is het remise. Als wit eerst 9-3 speelt wint wit met 18-12, 12-07, 17x6, 3x35 en 6-1 (opgemerkt door Henk van der Heijden). Wie maakt het doelpunt?

#39. February 5, 2016
Rob Spijkers
received from Eddie van de Acker, the unsurpassed controller of the 7x7 AG collection, the motif with the position, in MM code
2002: 15.39 (--) = -- (24)(29),
found on the site
minietiud.forum2x2.ru.

It is unknown in both Turbo Dambase and Motif Mine. The motif has two really sharp solutions, shown by the two diagrams.

Rob didn't succeed to make an acceptable arrangement, however.

"Who will and can?", is Rob's question!

Leen de Rooij (February 7) gave a nice assist with the desired solution of the right diagram. However, if black strokes differently after white's first move, it is a draw. In addition, if white plays 9-3 as first move, white wins by
18-12, 12-07, 17x6, 3x35 and 6-1 (remark by Henk van der Heijden). Who makes the goal?
#38. Leen de Rooij (3 februari 2016):
"De drie motieven van #37 kunnen verbeterd worden tot deze drie. Het blijft lastig ze te bewerken!
Is het een 'mission impossible'?"
(N.B. Meer posities voor de vangstelling 'witte dam plus schijf' zijn mogelijk)
 


"Ik heb iets
gevonden op het eerste motief. Uiteindelijk is alles te bewerken. Alleen is hier het probleem dat de zwarte dam op 45 werkloos is en op de ultieme afrekening staat te wachten." (Linker diagram)
"Kort daarna vond ik een acceptabele bewerking van een variant van het derde motief (met WK 15->5 en WP 24->19). De zwarte dam wordt ook hier niet op zijn plaats gebracht. Wel dient hij als steunstuk, dus hij doet wel dienst.
Misschien dat iemand een betere bewerking kan maken." (Rechter diagram)

P.S. Leen de Rooij: "Met het motief is iets merkwaardigs aan de hand. Normaal is een dam sterker dan een schijf, maar hier wordt het bezit van de dam juist zwarts ondergang. Was 45 een schijf, dan maakte zwart remise met (40-44) 49x40 (45x34) en staat wits onderdaan zijn eigen koning in de weg om zwart van damhalen af te houden!"

#38. February 3, 2016
Leen de Rooij sent an improvement of the three motifs of #37, shown by the three diagrams.
(N.B. More positions for the catch position 'white king plus man' are possible)

It proves quite difficult to compose an arrangement on these, however.

Is it a mission impossible?
Leen de Rooij has created the composition on the left, based on the first motif, with the motto "Eventually, everything can be arranged".
Problem is the silent black king on 45, just waiting till he is captured by white.

Shortly after, Leen de Rooij composed the problem of the right diagram, based on a variant of the third motif (with WK 15->5 and WP 24->19). Acceptable, but the black king is not placed on position, although it has a supporting function

May-be, someone is able to make a better arrangement.

P.S. Leen de Rooij: "There is something curious with the motif. Normally, a king is stronger than a man, but here the possession of a king is black's defeat. If 45 were a man, black achieves a draw by
(40-44) 49x40 (45x34) and the humble white man prohibits his king to prevent black from getting a king!"
#37. Leen de Rooij (1 februari 2016):
"Zijn onderstaande drie motieven te bewerken (met zwart aan zet)?
Bij voorkeur zonder dammen in de aanvangsstand."
(N.B. Meer posities voor de vangstelling 'witte dam plus schijf' zijn mogelijk)


"Zelf kwam ik niet verder dan onderstaande poging op het derde motief. Het zou nog best acceptabel zijn geweest, als er geen sprake zou zijn van een bijoplossing. Als na zwarts damslag (48x45) wit 49x40 slaat, kan wit met 1-12 en 12x2 winnen door overmacht." Zie het linker diagram.
Virmantas Masiulis kwam per omgaande met een compositie, waarop Leen de Rooij reageerde:
 "It is a nice composition, almost magic! Now I am looking for a composition (without kings) based on the third motif under #38. Is it possible? May-be you, as great magician, will be successful."
Zie het rechter diagram. Standverklaring: 15-10 (14-19) 48-42 (10-14).

 
#37. February 1, 2016
Leen de Rooij asks for help to arrange these three motifs (with black to move).
Preferably without any king in the initial position.

(N.B. More positions for the catch position 'white king plus man' are possible)

(See the three diagrams on the left)Leen himself didn't really succeed with the arrangement of the moving diagram on the left, based on the third motif.
It would have been acceptable if there was no side solution present.
After the stroke (48x45) of the black king, however, white can also win by superior numbers with the shot 49x40, followed by 1-12 and the stroke 12x2.

By quick response, Virmantas Masiulis came with the composition of the right diagram. Legality: 15-10 (14-19) 48-42 (10-14).

Reaction of Leen de Rooij:
"It is a nice composition, almost magic! Now I am looking for a composition (without kings) based on the third motif under #38. Is it possible? May-be you, as great magician, will be successful."

#36. 
Tom Kieboom  (28 januari 2016)
Ging in Turbo Dambase op zoek naar composities die eindigen met de damslag 7x5, als symbool voor het KvD 75-jarig jubileum. Kon er helaas niet één vinden. Is het dan toch te moeilijk?
Ter illustratie/inspiratie een volkomen mislukte compositie van zijn hand, beginnend met een oneconomische zes-slag, eindigend met een black-out van zwart! Wie maakt iets moois?

Per kerende post kwam Leen de Rooij met de compositie van het rechter diagram: "7x5 is mogelijk. Ik heb wel iets op het bord gezet, al is het niet geweldig." Best snel en ook mooi, toch?

#36. January 28, 2016
Tom Kieboom  was searching for a composition that ends in a king shot 7x5, as symbol of the KvD 75-years jubilee. However, none was found.

Is it yet too difficult?

As inspiration, or inspiration, he himself made a quite false composition, starting with an uneconomical six-stroke, and ending with a black-out of black!

May-be, somebody can make something really beautiful?

By quick return, Leen de Rooij composed the position of the right diagram, with the remark: "7x5 is possible, although this composition is not that great."

Quite fast and beautiful, isn't it?
#35. Tom Kieboom (8 januari 2016)

Het "Naamloze" motief met 3 zwarte schijven op 24, 30 en 35 en een witte dam op 1, 7, 12, 18 of 23, met zwart aan zet, steekt, geef ik toe, wat bleekjes af bij het beroemde Timoneda motief.
Het alternatieve motief met wit aan zet is maar enkele malen verwerkt tot compositie: 1x met WK3, 2x met WK4 en 1x met WP7. Misschien zit er toch nog wat muziek in deze kleine variaties van het "Naamloze" motief. (
P.S.: > 8000 Timoneda versus ca. 40 "Nameless" in Turbo Dambase!)
Als begin heb ik een 7x7-miniatuur gemaakt, zie onderstaand linker diagram, zonder motiefschijven op hun plaats in de beginstand en eindigend met WP6 en wit aan zet. De eerste zet 43-39 is volgens mij een schijnoplossing. Jammer is wel die laatste domme zet 10-15 van zwart. "Wie voelt zich geroepen er iets beters van te maken?", plaatste ik tevens op onze facebook, met verrassend snel resultaat!!!


L:
  Mijn probeersel, dat op facebook binnen enkele uren werd verslagen: zie M & R!
M: Leen de Rooij: Blinde compositie tijdens bezoek aan de schouwburg. Fantastisch!
R:  Leen de Rooij: Concept, alweer blind, nu in bed, ontstaan. Daarna ziend uitgewerkt: prachtige serie meerslagen met een spetterend vervolg!
#35. January 8, 2016
Tom Kieboom  admits that the
"Nameless" motif with 3 black men
on 24, 30, and 35 and a white king
on 1, 7, 12, 18 or 23, with black to
move, is a rather poor extract from
the famous Timoneda motif.
The alternative "Nameless" motif,
however, with white to move is only
a couple of times arranged into a
composition: 1x with WK3, 2x with
WK4, and 1x with WP7.
So, may-be, there is still some more
music in these small variations of
the "Nameless" motif.
My first trial is shown by diagram L
on the left: a 7x7 miniature without
any motif men on the squares of the
initial position, ending with WP6 and
white to move.
To me, the first move 43-39 leads to
a deceptive gain. Unfortunately, black
last move 10-15 was quite stupid.
"Who is willing to improve my first trial?",
was also put by me on our facebook,
with a surprisingly fast result: Leen de
Rooij made within a couple of hours,
two beautiful compositions (see the
M and R diagrams)!!!
-> #1 - #34 -> #1 - #34