F

Laurens Feddema (1914-1980)


Een heerlijke grap van deze eendagsvlieg uit het hoge Kloosterburen: korte winstgang
van drie zetten waarbij driemaal achtereen een witte schijf op veld 22 landt.
Opmerkelijk: zijn provinciegenoot (en damlegende) Wiebe Monsma had al een miniatuur
gemaakt met precies dezelfde ontleding, maar vanuit een totaal andere stand!
De Problemist september/oktober 1947.
A real joke of this mayfly from Kloosterburen, in the very north of Netherlands. A short way by which white
wins in three moves: three times in a row a white man lands on square 22.
N.B.: his 'neighbour' (and draughts legend) Wiebe Monsma already made a miniature with excactly the same
solution, but from a totally different initial position! De Problemist September/October 1947.

Bert Fermin (1926-2011)


Ademt zijn hele wezen: grote slagen - wat te denken van de startzet! - en zo een korte
flitsende ontleding. Ditmaal met een bijzonder slot, dat al 40 jaar eerder was bewerkt,
maar toen zeer matig. Kampioenschap van Rusland 1982, waar hij als enige Nederlander
gedurende de Koude Oorlog aan deelnam.
This composition reflects how he composed: big strokes - see the first move! - and, therefore, a short but flashy
solution in winning. The ending is quite special, known for 40 years, but not implemented into a satisfactory
composition. Championship Russia 1982, as the only Dutch participant, during the 'Cold War'.

Boris Fjodorov (1941-2010)

Johan Bastiaannet besteedde in De Problemist van april 2016 ruime aandacht aan deze beroemde
componist uit de Oekraïne. Hij werd de eerste wereldkampioen damcomposities in 2003.
Drie van de in het artikel acht aangehaalde problemen zijn hieronder weergegeven.
Johan Bastiaannet gave ample attention to this famous problemist from Ukraine. He became the first world
champion draughts compositions in 2003.
Three of the eight problems cited are given below.


L:
Mooie opbouw naar de verrasende slagcombinatie (48x13) 15x24 (45x23) 35-30! (25x34) 44-40!
Zonder dam te halen rolt de witte genadeklap 49x7 er verrassend uit.
L: Quite a fine construction towards a surprising stroke combination (48x13) 15x24 (45x23) 35-30! (25x34) 44-40!
Without a king, white dismantles the black formation, including the final stroke 49x7.

M:
Verrassende ontmanteling van het witte blok, via een aantal tweeslagen van zwart, met als
winnend slot 29x20 (15x24) 47x17!
M: Surprising demolition of the white block, via a number of two-strokes of black, with the combination
29x20 (15x24) 47x17! as a final gain.

R:
 Tweede prijs KvD Jubileumwedstrijd 1991/1992. Hoogtepunt is de witte dam, die tussenloopt
met 4-27 en vervolgens plakt met de teruggang 27-18!
R: Second price of the KvD Jubilee contest 1991/1992. Highlight is the white king: after the entrance
into the breeches by 4-27 it sticks by the back-move 27-18!

G

Frits van Gaans (1946-2007)


L:
Alles draait hier om de subtiele witte opmars 50-44-39: merkwaardig hoe de zwarte schijf op 45  
eerst wordt verjaagd naar 43, achtervolgd door de witte schijf op 50 en tenslotte door de witte dam
wordt geslagen. De Problemist juni 1984.
The clue of this problem: the subtile way whereon white goes 50-44-39. Special is also how the black man
on 45 has to run away towards 43, is pursued by the white piece on 50, and finally is hit by the white king.
De Problemist June 1984.

R:
Maakte al op jonge leeftijd prachtige problemen: hier een fantastisch 'multiple' sluipspel,
waarbij elke zet raak is! De Problemist juni 1965. 
This author made already as youngster beautiful problems, like this fantastic 'multiple sneaky game', inwhich
every
move is bingo! De Problemist June 1965.

Tjalling Goedemoed (1971-2016)   


Eén van de grootste dampromotors met als hoogtepunt zijn in 2015 verschenen indrukwekkende boek:
"The art of winning: the beauty of the game of draughts", bijbel voor zowel partijspelers als componisten.
One of the greatest draughts promotors with as highlight his impressive book that appeared in 2015:
 'The art of winning: the beauty of the game of draughts', bible for both game players and composers.


L:
"De Scrum genoemd, vanwege de wederzijdse 'omhelzing' van zwarte en witte schijven,
zoals in een rugbywedstrijd, is mijn fraaiste compositie." Terwijl de standen van deze
componist én partijspeler altijd  op partijstanden doen lijken weet hij hiermee toch prachtige
combinaties voor elkaar te krijgen, zoals deze!  De Problemist oktober 2012.
Named "The Scrum", as the position reflects to a certain way the restarting position of a rugby (football) game.
This composer prefers game-like positions and is able to create beautiful forcings and combinations from that.
De Problemist October 2012.

M:
Mooie partijstelling waarin de witte schijf op veld 34 kans ziet om als een duveltje uit een
doosje de gehele zwarte legermacht uit te schakelen! De Problemist 2012.
Vergelijk deze 9x9 met die van Tom Kieboom, waarbij de witte schijf 23 ook zoiets flikt!
Again a game-like position, by which the white piece on 34 is able to fight all black pieces in a row!
De Problemist 2012.
Compare this 9x9 one with that of Tom Kieboom, where the white piece on 23 does almost the same!

R:
Alweer een mooie partij-achtige stelling. Ondanks dat wit een schijf achter staat weet wit op
het nippertje, zoals dat "hoort" in damproblemen, te winnen via een fraaie 2x3x4-weggever!
Deze website, dekvd.net, 11 december 2014.
A game-like position, of course, white having one piece less than black. Nevertheless, white finds the way to win
through a beautiful 2x3x4 offer! This website, dekvd.net, December 11, 2014.

Een drietal forcing-composities is vervolgens te zien op de Forcings webpagina.
Tenslotte nog een kleine reparatie van een werkelijk fantastisch tweevoudige forcing-compositie
van de grootmeester op dit gebied, Frans Hermelink!
Three forcing compositions may be seen on our Forcings web page. In addition, Tjalling made a small repair of a
quite fantastic twofold forcings composition of the grand master in this area, Frans Hermelink!

Een maand voor overlijden verscheen zijn bijdrage 'Hoe ontstaat een damprobleem' in De Problemist april 2016.
One month before passing away, his article 'How to compose a draughts problem' appeared in De Problemist April 2016.

Alexander Golubev (1953-1984)   


L:
Deze compositie eindigt met een waanzinnig damoffer van wit via een meerslag 48x33. Dat er in
1985 nog zo'n klassieker te maken bleek te zijn op het overbekende patroon (47x49x20) van de
zwarte dam! De Problemist oktober 1985 en december 2015, blz. 213, diagram 2079.
This composition ends with a real extraordinary white king's offer through the stroke 48x33. Surprising, that one
can make such a classic in 1985 on the very well-known patern (47x49x20) of the black king!
De Problemist October 1985 and December 2015, page 213, diagram 2079.


M:
Opeens is er die prachtzet van de witte dam op veld 2 die het bord in vuur en vlam zet. Wel moet deze
zich even later op veld 42 offeren teneinde de twee zwarte dammen te kunnen vangen.
Damschaaktijdschrift "64", #7, 1973 en De Problemist december 2015, blz. 213, diagram 2078.
Suddenly, there is that beautiful move of the white king on square 2 bringing the board in ecstacy.
On the other hand, this king has to be offered in order to catch the two black kings.
Draughts-Chess Journal '64', #7, 1973 and De Problemist December 2015, page 213, diagram 2078.

R:
Vuurwerk van de bovenste plank met verrassende acties van de twee witte dammen!
Damschaaktijdschrift "64", #33, 1978 en De Problemist december 2015, blz. 213, diagram 2088.
Wonderful firework with surprising actions of the two white kings!
Draughts-Chess Journal '64', #33, 1978 and De Problemist December 2015, page 213, diagram 2088.

In het Golubev-filiaal staat nog een mooie 13x13!    See another beautiful 13x13 in the Golubev-affiliate!

Godefridus Gortmans (1894-1956)


L:
Ongelofelijk zo lang de zwarte schijf tijdens de ontleding op veld 43 blijft hangen, terwijl intussen
de ultieme buitelaar wordt opgevoerd! Damwereld 11 januari 1939.
Unbelievable, that long the black man is staying on position 43 during the decomposition, while a unique stroke
combination is carried out! Damwereld January 11, 1939.

R:
Slechts drie zetten diepe slagcombinatie, die zich niet makkelijk laat raden. Fraaie meerslag van
zwart na wits zet 27-22, gevolgd door een geniale slag 22x24 van wit. Le Soir 1946.
Only three moves deep stroke combination, that, however, is not easy to find. After black's stroke upon white's
move 27-22, you'll see an ingenious stroke 22x24 by white. Le Soir 1946.

H

Philip Ham (1908-1971)    

Dutch Master of Draughts since 1937 was also editor of high-standing draughts columns in several newspapers.
In his time recognised as best blind draughts player. In addition, Philip's creations of compositions on the draughts
board are still impressive. Three examples are shown here.


L:
In the twenties of the last century, there were no so-called 'Strong Rules' developed for draughts compositions.
So, non-economic strokes and a not sharp ending were no problem. Nowadays, we are becoming gradually more
and more tolerant with respect to the SR's, if they prohibit beautiful stroke combinations, as would have been in
this example! Het Damspel of November, 1925.

M:
Here, a combination of many strokes, with as highlight a 4x5 stroke, goes on and on with a sharp natural as
ending. Het Damspel January, 1931.

R:
Evidently, the happy ending of this 9x9 composition by the white king's stroke is the most surprising.
Het Damspel of July 1928.

John Hauschild (1925-2014)    

Een uitgebreid In Memoriam, van Arne van Mourik, van deze problemist is te lezen in De Problemist van
december 2014
, blz. 183-186, inclusief elf voorbeelden van zijn mooiste composities: 
verrassende momenten in de ontleding en merkwaardige meerslagen!
An extensive In Memoriam, by Arne van Mourik, of this problemist can be read in De Problemist of
December 2014, pp. 183-186, including eleven examples of his most beautiful compositions: 
surprising moments during the development and remarkable strokes!


L:
Maar liefst vijf economische tweeslagen op rij om zo wit te laten winnen. Tweede prijs 'Suiker Concours 1976'.
Zal de dubbele oppositie wellicht de reden zijn geweest dat John net niet de hoofdprijs won?
L: Even five economic two-strokes on a row in order to let white win. Second price 'Suiker Concours 1976'.
May-be, the double opposition could be the reason that John didn't just won the first price?

M: Met de opdracht 'de witte dam schuift tweemaal' werd een jaar later wel de hoofdprijs gewonnen met deze
fraaie compositie. 'Concours Noord-Oostpolder 1977'.
M: Nevertheless, with the task 'the white king moves twice', one year later the first price was won with this very
beautiful composition. 'Concours Noord-Oostpolder 1977'.

R: Tja, hier resteert na afloop nog een zwarte schijf op veld 15, maar dat is geen reden om het kolkende slagspel
te vergeten! Amersfoortse Courant 17 december 1988.
R: Although there remains a black man on square 15 at the end, one may fully enjoy the swinging strokes in this
composition! Amersfoortse Courant 17 december 1988.

Krijn Hemminga (1979)   

In 2015 wakker geschud door onze website en facebook: "Ik heb jaren geleden wat damproblemen gemaakt.
Won de Starterswedstrijd 2004 en daarna heeft Pieter Kuiper mij min of meer gecoached. Heb ook nog een
aantal jaren in het bestuur van de KvD gezeten als secretaris (als opvolger van Pieter). Ik maak niet zoveel
problemen meer, maar door al dat digitale gedoe is mijn interesse weer gewekt!"
Got a 'wake-up call' in 2015 by our KvD website and facebook and became "re-interested" in draughts composing.
Made many years ago draughts problems, did win a tournament in 2004, was coached by Pieter Kuiper, and
was even a number of years secretary of our Society.
 


L:
"Hiermee won ik de Starteswedstrijd in 2004. Ik kende en volgde toen al de Scherpe Regels en houd mij daar
nu nog steeds zoveel mogelijk aan vast."  De Problemist oktober 2004.
This is the winning composition of the starters draughts composing tournament 2004. It obeys the so-called 'Sharp Rules'
of draughts composing, a.o. no side solutions, a sharp ending, economic strokes. De Problemist October 2004.

M:
"De stand na de slag 26x10 van wit is best bijzonder in de aangegeven ontleding, waarbij zwart in de derde zet
45x43 slaat (bij 25x43 wit wint ook). Geïnspireerd op de artikelenserie DamOpBezetVeld in De Problemist."
The position after white's stroke 26x10 is quite special (in the solution given, black plays 45x43: white also wins if
black plays 25x43). Inspired by the series 'King-on-occupied-position' in De Problemist.

R:
"Mooi beginstandje. Niet moeilijk, maar wel fijn als alles zo mooi klopt." De Problemist augustus 2008.
Initial position is game-like. Not that difficult to solve, but it is always nice when everything is OK in a problem.
De Problemist August 2008.

Bekijk ook zijn "Superlange forcing, zwart loopt zelfs twee keer naar dam! Dit probleem vind ikzelf mijn beste."
Take also a look at his 'Super-long-forcing-composition': black gets twice a king. 'My best problem',  Krijn says!

Frans Hermelink (1945)

De ware grootmeester in partijproblematiek met forcings als 'core business'!
The real grandmaster in game-related compositions with forcings as 'core business'!


L:
Fraai intro en damoffer om uit de zwarte tang toch te ontsnappen en winst te behalen van
deze geweldenaar op een breed gebied van de damproblematiek zoals forcings, lokzetten
en eindspelen. 

Voor partijspelers: wit kan niet 1. 45-40 spelen: zwart vervolgt dan met 29-33 2. 38x29 19-24
3. 28x8 24x33 4. 22x13 7-11 5. 16x7 1x3 6. 39x28 30x50!  Dam Eldorado maart 1973.
Brilliant intro and a king's offer to escape from the black gripper, of this author, great composer by using forcings,
bait moves and end games. For draughts players: white cannot play 1. 45-40: black will respond with 29-33 2. 38x29
19-24 3. 28x8 24x33 4. 22x13 7-11 5. 16x7 1x3 6. 39x28 30x50! Dam Eldorado March 1973.

M:
Een optimaal vormgegeven Timoneda compositie. Prachtig damoffer van wit op het moment
dat zwart twee dammen bezit. Maar die twee dammen betekenen tegelijk zwarts ondergang! 
Het Damspel maart 1990.
An optimal created Timoneda composition. Brightful white king's offer on the moment that black possesses two
kings. However, those two kings appear to be black's defeat! Het Damspel March 1990.

R:
Kort maar krachtig: fraaie meerslagen na wits zetten 29-24 en 50-44, gevolgd door het fraaie slot
4x5x50 van de witte dam! Friesch Dagblad 7 september 1973.
Short but powerful: beautiful strokes after white's moves 29-24 and 50-44, followed by a bright ending
4x5x50 of the white king! Friesch Dagblad September 7, 1973.

Bekijk ook zijn twee fraaie composities op de pagina Forcings!
See also his wonderful compositions on the page Forcings!

Henk van der Heijden (1951)   

Heeft zich als partijspeler in zijn jonge jaren ook met de damproblematiek bezig gehouden. Door werk
en gezin daarna te weinig tijd voor gehad, maar nu, in 2015 als 60-plusser weer enthousiast begonnen met
de problematiek en verzorgt sinds kort een damrubriek in het Brabants Damnieuws, het blad van de PNDB
(Provinciale Noord-Brabantse Dambond), als opvolger van Johan Konings. Hieronder drie composities van
een problemist die zich nog steeds, bescheiden maar ten onrechte, 'amateur' noemt.
Still an active draughts player, was as youngster also active in draughts composing, but through family and work
he had to skip this time-consuming activity. In 2015, Henk became again active, both as editor of a draughts
column in the magazine of the Draughts Society of the provence of Brabant, The Netherlands, and is our editor
Social Media (KvD facebook and twitter). He is modest and sees himself still as a non-professional in the draughts
composing era... Judge youself, by the three compositions shown below, if he is right or wrong!


L:
"Door oplosser Jan Kroeze, als commentator van de probleemrubriek in De Problemist van oktober 2014,
omschreven als: 'Ik kwam er niet uit. Na de vierde zet ben ik de weg kwijt geraakt. En toen bekeek ik de
auteursoplossing: het is een mooi en ingewikkeld probleem. De slag 45x14! is schitterend: twee zwarte
dammen meteen voor de bijl en pal er achteraan de laatste dam. Het doet mij denken aan een schilderij
van Barnett Newman. Je kunt er uren naar kijken!' Dit doet mij als 'kleine'problemist' veel deugd."  
De Problemist juni 2014.
Comments of Jan Kroeze, De Problemist of October 2014: I couldn't solve it, I lost the way after the fourth move.
When I saw the author's solution, it was clear to me: it's a beautiful and complicated draughts problem. The stroke
45x14! is splendid: two black kings are hit, while the third one is soon thereafter hit too. This reminds me of a
painting of Barnett Newman: you can watch it for hours. (So ... Henk 'non-professional'? We don't think so!)
De Problemist June 2014.

M:
"Hoewel dit probleem nog nergens is gepubliceerd, vind ik het zelf een heel leuk probleem, genaamd de
'Drie Zwarte Dammen'." Ondanks deze primeur op dekvd.net d.d. 11 februari 2015 zal Arne van Mourik dit
toch zeker een keer willen opnemen in zijn probleemrubriek, als bonus voor oplossers die de website
bezoeken!
Called 'Three Black Kings'. First publication on this website on February 11, 2015. Judge yourself, the author
simply names it as a nice composition, that also will appear in our magazine De problemist, as kind of bonus
for the readers that also visit the website!

R:
Deze bevat een mooie eerste zet van wit: tweemaal tweeslag plus drieslag van zwart naar dam. De witte
schijf op veld 15 'sluipt' vervolgens naar dam, maar legt tenslotte 't loodje. Wit gunt zwart op het eind weer
een dam met fatale gevolgen, voor zwart. De Problemist april 2003.
A beautiful first white move: a 2x2x3-stroke of black to king. Subsequently, the white man on position 15
sneaks to king, but is eventually catched. At the end, white grants again a king with fatal ending for black.
De Problemist April 2003.
   
In de sectie 'Eindspelen' staat tevens een 8x8-miniatuur, uitmondend in een origineel eindspel.
Look also in the section 'End games': an 8x8 miniature, resulting in an original end game.

Jo Hobbelen (1926-1985)


L: Met afstand zijn beste compositie: na zwarts slag 31x33 moet wit even bijkomen omdat
er zes zwarte stukken in zijn territorium zijn binnengedrongen. De witte dam maakt dan in
twee meerslagen grote schoonmaak! KvD jubileumboek 1981, p. 76.
By far his best draughts composition: after black's shot 31x33 white have to think over his position
as six black pieces have been entered his territore. The white king, however, cleans up the black
mess by two strokes! KvD jubilee book 1981, p. 76.

M: Mooie 11x11 compositie, eindigend in een evenzo mooi motief met drie scherpe varianten. De twee andere
varianten, na zwarts zet 28-33 in plaats van 36-41 zijn van het motief van Dirk Kleen en kunnen daar worden
nagespeeld!  De Problemist juni 1975.
Beutiful 11x11 composition, ending in an even so beautiful motif with three sharp variants. The other two variants,
after black's move 28-33 instead of 36-41 are from the motif of Dirk Kleen and can be played there.
De Problemist June 1975.

Hessel van den Hurk (1972)    


Drie juweeltjes van een zeer talentvolle damproblemist, die, helaas, niet zoveel composities heeft gemaakt.
Maar is sinds kort, dankzij onze facebook, weer actief geworden. Moge dat gezegd zijn, Henk (van der Heijden)!
De eerste twee van eind 90-er jaren van de vorige eeuw, de rechtse is in mei 2015 op facebook verschenen!
Three beauties of this talented composer, who, unfortunately, doesn't make many draughts problems.
Recently, through KvD facebook by Henk van der Heijden, he has become active again, after many years 'of silence'!

L:
  "Een van mijn favorieten. Zeker niet mijn meest spectaculaire composities, maar klein en fijn. De meeste
oplossers kijken naar de slag naar veld 7, met damhalen en rondslag." De Problemist april 1997.
One of his favorites. Not that spectactular, but small and fine. Most people will look for a stroke towards
position 7, in order to get a King, followed by a round-stroke. De Problemist April 1997.

M:
"Gewoon leuk slagwerk met een gekke stand na 5.... 17x28!" De Problemist april 1997.
Just a funny stroke combination with a grazy position after 5.... 17x28! De Problemist April 1997.

R:
 "Ik vind de vondst 38-33 en de zet 39-33 prachtig. Kan na beide zetten echt genieten van de stand op het bord
en de meerslag die de zwarte dam moet nemen." Een mooie originele 46/5! KvD facebook 12 mei 2015.
This KvD-facebook composition (May 12, 2015) shows a rather unique combi of 38-33 and 39-33 moves of white.
Enjoy the position on the board after these moves together with the stroke that the black kings must take!
A beautiful and original 46/5 creation! KvD facebook May 12, 2015.

ABC    DE    FGH    IJK    LMNO    PQR    ST    UV    WXYZ                    Showroom NL/Showroom ENG


               
 Nederlands         English